வணிக பயன்பாட்டு மின் வாகனங்களுக்கு விரைவில் கட்டணமில்லா 'பர்மிட்!'